Ogólne Warunki Użytkowania

I. Postanowania ogólne

1) Poniższe warunki regulują korzystanie z gier online i innych usług udostępnionych przez Tomasza Dudzińskiego:

2) W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych Administrator odda do dyspozycji użytkowników gry online oraz wszelkie inne usługi, zapewniając ich dostępność przez średnio 95% dni w roku. Nie uwzględnia się w tym okresów, w których korzystanie z gier online oraz innych usług zostanie przerwane z przyczyn technicznych lub z konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych, za które zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy tomojagra.pl nie będzie ponosiło odpowiedzialności.

3) Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie do celów rozrywkowych. Zabronione jest wykorzystywanie ich w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

4) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu w każdej chwili. Każde zalogowanie się do gry lub innej usługi oznacza akceptację przez Użytkownika całości dokumentu.

5) OWU są przepisami nadrzędnymi w stosunku do Regulaminu poszczególnych gier, które Użytkownik także zobowiązany jest zaakceptować, by korzystać z oferowanych usług.

6) Wszystkie konta, przedmioty itd. mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji. Użytkownik jest jedynie osobą upoważnioną do korzystania z konta, a nie jego właścicielem.

7) Uczestnictwo w grach służy jedynie rozrywce.

8) Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami OWU. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

II. Serwisy

1) Aby korzystać z gier lub innych usług niezbędny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.

2) Korzystanie z gry online lub innej usługi w podstawowym zakresie jest bezpłatne.

3) Portale oferowane przez Administratora są tworzone pod przeglądarkę Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Użytkownik korzystający z innych przeglądarek nie ma prawa do roszczeń gdy niektóre funkcje gier nie działają poprawnie.

4) Twórcy gry zastrzegają sobie prawo do modyfikowania serwisów bez informowania o tym użytkowników.

III. Zawarcie umowy

1) Warunkiem korzystania z gier online oraz innych usług oferowanych przez tomojagra.pl jest rejestracja użytkownika.

3) Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy gracza i jego własnego adresu e-mail, który jest niezbędny do aktywacji konta. Użytkownik nie ma prawa do żądania przydzielenia mu określonej nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Jako nazwy gracza nie można podawać także adresów e-mail ani adresów stron internetowych.

4) Przyjęcie wniosku rejestracyjnego odbywa się na portalu tomojagra.pl oraz na portalach należących do tomojagra.pl poprzez potwierdzenie drogą mailową. Wraz z wiadomością e-mail Użytkownik otrzyma link aktywujący. W takim przypadku tomojagra.pl przyłącza użytkownika i uruchamia jego konto gracza z chwilą wybrania linku aktywującego. Wraz z przyłączeniem użytkownika i jego aktywacją pomiędzy nim a tomojagra.pl zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa użytkowania, obowiązująca w oparciu o niniejsze warunki.

5) Po dokonaniu rejestracji użytkownik zakłada konto użytkownika, którym sam może administrować. Użytkownik może założyć takie konto zarówno na stronie portalu tomojagra.pl jak i na stronie danej gry online. Konto założone na stronie portalu tomojagra.pl może być także wykorzystywane we wszystkich innych grach online udostępnionych przez tomojagra.pl. Natomiast konto użytkownika założonego na stronie danej gry online nie może być wykorzystywane w innych grach sieciowych.

6) Użytkownik ma prawo do założenia kilku Kont w usługach świadczonych przez tomojagra.pl. Jednak w niektórych grach, udostępnianych przez administrację, Użytkownik może uczestniczyć używając tylko jednego Konta. Bliższe informacje na ten temat Użytkownik znajdzie w regulaminie danej gry. Również w grach, w których Użytkownik może posiadać kilka Kont, zabronione jest, aby klika Kont tego samego Użytkownika komunikowało między sobą lub w inny sposób współdziałało interaktywnie („zakaz pushingu“). W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Kont do zapewniania korzyści samemu sobie na innym koncie przenosząc np. przedmioty lub wirtualną walutę w grze z jednego Konta na inne Konto tego samego Użytkownika lub przeprowadzając walki pomiędzy kontami tego samego Użytkownika.

IV. Przedmiot umowy

1) Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych podanych w trakcie rejestracji, a także umieszczonych w profilu Użytkownika. W grze nie są przechowywane dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.).

2) Użytkownik oświadcza, że dane podane przy rejestracji są prawdziwe.

3) Każdy Użytkownik rejestrując się zezwala na otrzymywanie e-maili informacyjnych (np. newsletterów) na podany podczas rejestracji adres.

4) Użytkownik zobowiązuję się przestrzegania przepisów w OWU i załącznikach zawarych w dziale XI.

5) Adminsitrator umożliwia Użytkownikom, w ramach istniejących technicznych możliwości, korzystanie z oferowanych przez nią w internecie gier i serwisów.

V. Ogólne obowiązki Użytkownika

1) Logowanie odbywać się może jedynie na stronie głównej danej gry oraz na portalu tomojagra.pl.

2) Użytkownik nie ma prawa reklamować w grach innych stron WWW, w szczególności gier konkurencyjnych pod groźbą natychmiastowego rozwiązania umowy.

3) Użytkownik nie może rościć sobie praw do założenia Konta lub do publikowania treści na tomojagra.pl lub innych portalach.

4) Użytkownik nie ma prawa żądać, aby gry i/lub serwisy zostały utrzymane w wersji istniejącej w momencie zawarcia umowy. Administracja zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania gry i/lub serwisów w każdej chwili bez podania przyczyn. W tym przypadku Użytkownik może zażądać, aby ewentualne wcześniej wniesione przez niego opłaty (na przykład: za funkcje konta Premium) dopisane zostały mu na konto innych, wybranych przez niego, gier i/lub serwisów oferowanych przez administratora lub zażądać zwrotu wniesionych opłat. Prawo to nie obejmuje opłat za usługi, które zostały już w pełni wyświadczone. Prawo Użytkownika do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o korzystanie z gier i/lub serwisów, które przestały działać, pozostaje nienaruszone. Dalej idące roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w tych OWU.

5) Podczas korzystania z dowolnego serwisu zabronione jest:

6) Za naruszenie praw osób trzecich Użytkownik odpowiada osobiście przed nimi. Jeśli Administrator poniesie jakiekolwiek koszty związane ze złamaniem prawa przez Użytkownika, ten zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich kosztów Administratorowi. W wypadku pozwania Administratora z winy Użytkownika, ten zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym zapewnienie należytej obrony prawnej/adwokackiej Administratora.

7) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w dowolnym serwisie, którego właścicielem jest Administrator, w wypadkach gdy szkody mają wymiar finansowy, Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

VI. Blokada konta

1) Administracja ma prawo do czasowego bądź trwałego zablokowania konta, w szczególności w przypadku złamania któregokolwiek punktu umowy. Czas oraz zakres takiego zablokowania zależy od decyzji Administracji.

2) W przypadku zablokowania konta i próbie zalogowania się zostajemy przekierowani do odpowiedniego formularza, gdzie możemy się dowiedzieć za co zostało zablokowane nasze konto. Nie ma możliwości odwołania się od wymierzonej kary, jeżeli jednak uważasz, że moderator gry pomylił się to możesz złożyć zażalenie na admin@tomojagra.pl, które w ciągu 14 dni zostanie rozpatrzone przez głównego administratora gry.

VII. Rozwiązanie umowy

1) Użytkownik, który nie loguję się do serwisu przez 3 miesiące rozwiązuję w ten sposób z nami umowę, konto po tym okresie jest kasowane.

2) Każdy użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę. W tym celu należy w Ustawieniach w grze wybrać opcję SKASUJ KONTO. W przypadku braku takiej opcji patrz punkt 1.

3) Rozwiązanie umowy następuje w wypadku:

4) Nie istnieje możliwość odwołania się od rozwiązania Umowy. Wszelkie wpłaty na rzecz dowolnego portalu nie podlegają zwrotowi w momencie rozwiązania Umowy.

VIII. Ograniczenie odpowiedzialności

1) Administrator nie odpowiada za utratę konta itp.

2) Administracja nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z dostępem do gry lub innego serwisu, błędy programowe oraz inne czynniki wpływające na funkcjonalność, przebieg oraz jakość gry.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane przez firmę oferującą serwery pod serwisy należące do tomojagra.pl. Tyczy to zwłaszcza prac konserwacyjnych.

4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utraty danych spowodowane np. włamaniem na serwer. Jednocześnie Administrator oświadcza, że dokłada wszystkich starań by temu zapobiec. Gra zostanie przywrócona do ostatniego zapisanego stanu gry.

5) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez graczy, które mogą urażać inne osoby grające, a także za szkody moralne i inne wyrządzone przez portale należacę do administratora.

6) Właściciele serwisu nie biorą na siebie odpowiedzialności za niedostępność gry lub innego serwisu, wolne lub nieprawidłowe działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.

7) Gdy zdarzy się moment gdy gra nie wykonana pewnego zdarzenia/resetu (czyli: nie zaktualizuje gry tak aby rozgrywka miała zaplanowany przebieg), administracja ma prawo do natychmiastowego wykonania tego zadania w dowolnym czasie, gracze nie mają prawa dochodzić roszczeń.

8) Administrator nie bierze odpowiedzialności za szkody cielesne spowodowane użytkowaniem gier. Przypominamy, że nadmierne korzystanie z gier może spowodować atak epileptyczny lub inne poważne uszkodzenia, zwłaszcza wzroku.

IX. Moderator

1) Osoby pełniące funkcję Starszego Moderatora wybierane są przez Administrację.

2) Osoby pełniące funkcję Moderatora wybierane są przez Administrację lub na wiosek Moderatora.

3) Administracja może zorganizować nabór otwarty na stanowisko Moderatora, o czym poinformuje Graczy w stosownym komunikacie.

4) Funkcja Moderatora jest stanowiskiem opiniowanym, opartym o zaufanie, dlatego też wszelkie zachowania Moderatorów mają wpływ na ocenę jego działalności jako Moderator. Moderator na forum oraz w świecie gry jest oznaczony kolorem zielonym.

5) Moderator nie może używać swoich funkcji do uzyskiwania jakichkolwiek korzyści. W szczególności nie może:

6) Moderator odnosi się do Graczy w sposób kulturalny (nawet w przypadku, gdy jest prowokowany). Moderator nie prowokuje kłótni oraz nie uczestniczy w przepychankach słownych z Graczami.

7) Moderator nadaje kary na podstawie Taryfikatora Kar.

8) Moderator jest osobą bezstronną, obiektywną, niefaworyzującą żadnych Graczy. Ponadto podczas nadawania kar nie uwzględnia swojej znajomości z danymi Graczami, traktując wszystkich równo wobec obowiązującego Regulaminu.

9) Obowiązki Moderatora:

10) Czym NIE zajmuje się Moderator:

11) Moderator nie ma obowiązku ujawniania ukaranemu dowodów jego winy. Zobowiązany jest jednak przedstawić owe dowody Administracji lub innemu Moderatorowi na ich żądanie.

12) Moderator pełnij funkcję moderatora tylko w jednej grze i nie zajmuję się sprawami wykraczającymi po za nią.

13) Moderator polega regulaminowi gry tak samo jak zwykły Gracz.

14) Moderator za swoją działalność otrzymuję na koniec miesiąca 30 SM. Nie czerpie innych korzyści z tytułu Moderatora.

15) Każdy Moderator ma prawo do pomyłki podczas nadawania kary, która powinna zostać niezwłocznie naprawiona po jej wykryciu.

16) Jeżeli uważasz, że jakiś moderator źle wypełnia swoje obowiązki lub nadużywa swoją funkcję możesz napisać na niego skargę na admin@tomojagra.pl.

X. Taryfikator kar

PRZEWINIENIE
BLOKADA KONTA
UWAGI
Niecenzuralna lub obrażająca innych graczy nazwa użytkownika, avatar lub prezentacja.
-
W przypadku nicka:
- przymusowa zmiana

W przypadku prezentacji lub avatara
- zostaną one usunięte

Za wielokrotne naruszanie tego punktu możliwy ban na 7 dni.
Nazwa gracza, avatar lub prezentacja skrajnie niepasująca do charakteru gry, zawierająca reklamę, reflinki lub utrudniająca identyfikację.
-
W przypadku nicka:
- przymusowa zmiana

W przypadku prezentacji lub avatara
- zostaną one usunięte

Za wielokrotne naruszanie tego punktu możliwy ban na 7 dni.
Próba Sprzedaży/Kupna/Wymiany/Przekazania/Przyjęcia/Współdzielenia konta własnego lub jakiegokolwiek innego.
14 dni
-
Jakiekolwiek próby podszywania się pod Moderatora lub Administratora.
7 dni
-
Celowe wykorzystywanie błędów w grze i/lub nie powiadomienie o nich.
na zawsze
W przypadku wyjawienia mechanizmów korzystania blokada konta będzie anulowana. W przypadku dobrowolnego zgłoszenia poważnego, niewykrytego wcześniej błędu będą przyznawane nagrody! W wszystkie uzyskane korzyści będą cofnięte.
Zastraszanie, szantaż, próby przekupienia (Modetratora lub innego gracza).
7 dni
-
Celowe i/lub wielokrotne przekazywanie bonusów w grze (złoto, doświadczenie, punktów rankingowych itp, w jakikolwiek sposób).
14 dni
Blokada konta dotyczy obu stron - oddającego i przyjmującego. Przekazane bonusy zostają zabrane.
Rozpowszechnianie (w jakiejkolwiek formie) nieprawdziwych informacji nt. bonusów w grze, ukrytych błędach czy innych korzyściach.
7 dni
Nie ma znaczenia czy osoba rozpowszechniająca fałszywe informacje ma z tego tytułu korzyści czy nie.
Multikonto (konta dodatkowe)
na zawsze
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, żeby zapobiec karom dla graczy np. grających w jednej sieci osiedlowej (to samo IP).
Spamowanie na czacie (bez przekleństw) np. powtarzanie tej samej wypowiedzi czy reklamowanie innych stron.
-
Ban na chat na 7 dni.
Używanie niecenzuralnych słów na czacie w jakiejkolwiek formie (dosłownej lub domyślnej).
-
Każda forma niecenzuralnej wiadomości podlega karze, również w przypadku "gwiazdkowania" słów obraźliwych/wulgarnych, stosowania skrótów itp.

Ban na chat na 1 dzień.
Obrażanie innych użytkowników na czacie w jakiejkolwiek formie (dosłownej lub domyślnej).
3 dni
Każda forma obraźliwej wiadomości podlega karze, również w przypadku "gwiazdkowania" słów obraźliwych/wulgarnych, stosowania skrótów itp.

Ban na chat - 3 dni, blokada konta następuję według uznania Moderatora.
Używanie obraźliwych i/lub niecenzuralnych słów w stosunku do Moderatora lub Administratora.
14 dni
Ban na chat - 30 dni, blokada konta następuję według uznania Moderatora.
Proszenie innych graczy o podanie hasła do konta i/lub obiecywanie za to korzyści.
7 dni
-
Prośba o udostępnianie i/lub udostępnianie innemu graczowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do zakupu/doładowania punktów SM.
30 dni
-

XI. Pozostałe

1) Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres admin@tomojagra.pl.

2) Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

3) Umowa jest dostępna dla Użytkowników pod adresem internetowym tomojagra.pl/index/owu

4) Prawem właściwym jest prawo polskie.

5) Lex retro non agit (łac. prawo nie działa wstecz).

6) Załączniki: